top of page

Problem i diskutueshëm

Palët në këtë arbitrazh të diskutueshëm janë:

Fata Energy Holding, Inc.

(Paditësi)

</s></s>

v.

</s></s>

Mbretëria e Colomba

(I anketuari)

Dokumentacioni për Problemin Moot është si më poshtë:

1. Fata Energy Holding, Inc. - Njoftim për Arbitrazhin.

2. Qeveria e Colomba - Përgjigja ndaj Njoftimit të Arbitrazhit.

3. Shënim Praktika SIAC - Financimi i Palës së Tretë.

4. Marrëveshja Gjithëpërfshirëse e Investimeve e ASEAN.

5. Rregullat e Investimit të SIAC 2017.

bottom of page